Klub czecho.pl

Jak rozwiązać problemy społeczne?

Wyświetleń: {%ile_wyswietlen}

6 lutego 2009

Rada Miejska uchwaliła „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2009-2013” opracowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej, która jest kompleksowym dokumentem określającym politykę społeczną gminy.
Strategia przedstawia aktualną sytuację społeczną miasta, formułuje cele oraz wskazuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia pozytywnych wskaźników rozwoju społecznego oraz do minimalizacji i likwidacji problemów socjalno-społecznych jego mieszkańców.
MISJA, czyli syntetycznie ujęty główny cel strategii: „Czechowice-Dziedzice miastem, w którym współdziałanie mieszkańców, organizacji i instytucji prowadzi do rozwoju aktywnej, solidarnej i zintegrowanej społeczności lokalnej”.

Zachodzące w ostatnich latach procesy demograficzne oddziałują na sytuację społeczno-ekonomiczną, co powoduje konieczność zaplanowania działań mających na celu dostosowanie polityki społecznej do skutków zachodzących zmian oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom: ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia społecznego, długotrwałego bezrobocia, bezdomności, przemocy w rodzinie, wszelkim uzależnieniom.

- Przy realizacji strategii OPS będzie starał się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez realizacje projektów systemowych i konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2009 roku planuje się realizację projektu systemowego na kwotę 340.000 zł, a także przewiduje się składanie wniosków do projektów konkursowych – wyjaśnia Bogusława Balcarek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Cele strategiczne oraz zadania ujęte w dokumencie wytyczono w oparciu o zapisy ustawowe dotyczące zadań gminy określone m.in. w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o pomocy społecznej.

Przedstawiona w strategii diagnoza została oparta przede wszystkim o dane Ośrodka Pomocy Społecznej z lat 200S0-2007, dane GUS dotyczące demograficzno-społecznej charakterystyki gminy Czechowice-Dziedzice oraz dane pochodzące od innych instytucji.

Działania ujęte w ramach lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych mają na celu: przeciwdziałać rosnącemu ubóstwu i nadmiernemu rozwarstwieniu społecznemu poprzez stworzenie sprzyjających warunków, by jednostki i rodziny miały dostęp do systemu wsparcia społecznego i zasobów społecznych umożliwiających osiągniecie potencjału koniecznego do samodzielnego funkcjonowania, opierać się na programach zmierzających do aktywizacji społecznej mieszkańców i sprzyjać ich samoorganizowaniu.

Jednym z ważniejszych czynników determinujących zadania z zakresu pomocy jest starzenie się mieszkańców. Od 1996 roku do połowy 2008 roku nastąpił przyrost mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, a udział tej grupy ludności w ogólnej liczbie mieszkańców wzrósł z 11,9% do 14,64%. Dodatkowo migracja osób wieku produkcyjnym i spadek dzietności kobiet, wpływa na powstanie wielu problemów i dysfunkcji społecznych na terenie gminy. Celem przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, potrzebne są nowe metody i środki związane z realizacją pomocy społecznej, by umożliwić przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.

Przyczyny zwracania się o pomoc społeczną wynikają najczęściej z ubóstwa, doświadczania przez co najmniej jednego członka rodziny bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Najwyższy odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej jest na terenie Osiedla „Tomaszówka” i Osiedla „Lesisko”, a najniższy na terenie Osiedla Południe i Osiedla Czechowice Górne.

W 2007 roku pomocą OPS było objętych ogółem 1.013 rodzin, w których żyły łącznie 2882 osoby, z czego 276 z dysfunkcją bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ( w tym 73,5% stanowią rodziny niepełne).

Ważnym problemem społecznym jest kwestia osób niepełnosprawnych. Na terenie gminy Czechowice-Dziedzice mieszkają 4 672 osoby niepełnosprawne, co stanowi 10,8% wszystkich mieszkańców.

Biorąc pod uwagę istniejące zasoby gminy na polu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz występujące jeszcze deficyty w tym zakresie należy stworzyć warunki zapewniające opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych i starszych.

- Ważnym zadaniem jest także propagowanie idei wolontariatu. OPS przystąpił do II edycji programu promocji wolontariatu i efektem może być utworzenie w OPS biura ds. wolontariatu – dodaje dyrektor OPS-u.

W ostatnich latach bezrobocie było dominującą przyczyną korzystania z instytucji pomocy społecznej. Radykalny spadek liczby bezrobotnych nastąpił w latach 2006-2007. W połowie 2008 r. na terenie Czechowic-dziedzic zarejestrowano tylko 608 bezrobotnych (dla porównania w 2006 r. - 1 508, w 2007 r. – 889). Na ten stan rzeczy wpływ miało przede wszystkim ożywienie gospodarcze na lokalnym rynku pracy i związany z nim przyrost miejsc pracy, emigracja zarobkowa oraz niż demograficzny.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Powrót

Nowi klubowicze

Bartek85M

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2021.09.05

michal830905

Kaniów
w klubie od: 2021.09.03

Melani

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2021.08.03

Dimas

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2021.07.13

Arass

Europa
w klubie od: 2021.07.08

Najaktywniejsi - forum

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
postów: 3528

spoko

Czechowice-Dziedzice
postów: 3429

miastobis

domowa
postów: 2945

CzechoMeteo

Czechowice-Dziedzice
postów: 2612

919

****
postów: 2284

Najaktywniejsi - komentarze

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 1089

Mickiewicz12

Developerowice-Lokow
komentarzy: 667

Gemini1Duo

Miasto Dziurawych Dr
komentarzy: 425

Clarence_Boddicker

Kraków
komentarzy: 323

radny

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 270