Klub czecho.pl

Stypendia szkolne na nowy rok szkolny

Wyświetleń: {%ile_wyswietlen}

5 sierpnia 2008

Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy pl. Jana Pawła II 1, informuje o terminach składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2008/2009 r.
Wnioski należy składać w dniach: od 1 do 15 września 2008 r. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz od 1 do 15 października 2008 r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb socjalnych, w godz. od 7.30 do 15.30 (poniedziałek - piątek), wnioski można pobrać w w/w wydziale pokój 105, tel. 032-2147111.

Wnioski składane przez wnioskodawców powinny być potwierdzone przez dyrektorów szkół, dla uczniów (słuchaczy), którzy na podstawie art.90b oraz 90d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 ze zm.) są uprawnieni do otrzymania w/w stypendium.

Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) czyli 351 zł netto.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek Ubezpieczeń Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążone podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne nie zaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, w tym że:
a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby.

W przypadku osób bezrobotnych bądź osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy, potwierdzone powinny być również zasiłki okresowe oraz zasiłki stałe z Opieki Społecznej.

Do dochodu wlicza się również dochody z ha przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. Osoby powinny przedłożyć aktualny nakaz płatniczy.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia złożenia wniosku.

UM Czechowice-Dziedzice

Powrót

Nowi klubowicze

sylwiha112

Bielsko-Biała
w klubie od: 2021.04.17

Mariusz7777

czechowice dziedzice
w klubie od: 2021.03.29

wikimiki

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2021.03.16

Monka28

Czechowice Dziedzice
w klubie od: 2021.03.15

ksenia

Bestwina
w klubie od: 2021.03.11

Najaktywniejsi - forum

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
postów: 3528

spoko

Czechowice-Dziedzice
postów: 3429

miastobis

domowa
postów: 2945

CzechoMeteo

Czechowice-Dziedzice
postów: 2612

919

****
postów: 2284

Najaktywniejsi - komentarze

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 1089

Mickiewicz12

Developerowice-Lokow
komentarzy: 664

Gemini1Duo

Miasto Dziurawych Dr
komentarzy: 425

Clarence_Boddicker

Kraków
komentarzy: 277

radny

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 270